Konzultační služby a mentoring

Konzultační služby, které poskytuji spadají do specializovaných profesionálních služeb. Od takového konzultanta se vyžaduje seniorní úroveň znalostí, zkušeností a velké množství dokončených zakázek napříč různými obory zákazníků. Dlouholetá pracovní zkušenost a praxe je alfou a omegou v poskytování těchto služeb. Nejen předchozí zkušenosti, ale i vysoká míra kreativity, je potřebná k předávání odborných doporučení.

Protože se jako konzultant setkávám s mnoha různými typy společností, od jednotlivců po velké obchodní, nebo výrobní společnosti, zachovávám mlčenlivost ohledně důvěrných informací bez ohledu na to, o jak velkého zákazníka se jedná.

Prohlášení o mlčenlivosti ohledně důvěrných informací

 1. Prohlašuji, že v souvislosti s konzultačními službami, které poskytuji, mohu mít přístup k důvěrným informacím týkajícím se tebe nebo třetích osob.
 2. Vezmi na vědomí, že důvěrnými informacemi nejsou informace, o nichž mohu prokázat, že:
  (a) jsou dostupné z veřejných zdrojů; nebo
  (b) byly zveřejněny na základě povinností vyplývajících z právních předpisů; nebo
  (c) jsi je dobrovolně zveřejnil; nebo
  (d) na jejich důvěrnosti netrváš.
 3. Zavazuji se:
  (a) důvěrné informace použít pouze pro dohodnutý účel;
  (b) důvěrné informace odpovídajícím způsobem chránit před neoprávněným přístupem a použitím;
  (c) vrátit veškeré nosiče dat obsahující důvěrné informace, jakmile dojde k naplnění dohodnutého účelu a na tvou žádost kdykoli dříve; nosiče v takovém případě předám bez zbytečného prodlení od obdržení výzvy.
 4. Mlčenlivost ohledně důvěrných informací budu zachovávat.
 5. Vezmi prosím na vědomí, že mlčenlivost neporušuji, pokud mám povinnost důvěrné informace sdělit orgánu veřejné moci v rámci výkonu jeho působnosti. V takovém případě tě budu bez zbytečného odkladu informovat.
 6. Jsem si vědom, že porušení mlčenlivosti může být důvodem pro okamžité ukončení mé činnosti ve vztahu k tobě, a že můžeš požadovat náhradu škody, která by ti tímto porušením vznikla.