Marketingová komunikace je spolu s výrobkem, cenou a distribucí základní součástí komunikačního mixu. Hlavním cílem marketingové komunikace je přesvědčit zákazníka, tedy postupně změnit jeho názory, postoje nebo chování vůči firmě samotné, ale i vůči jejím výrobkům či službám.

Cíle marketingové komunikace

Hlavní cíle marketingové komunikace vycházejí ze strategických marketingových cílů. K nejčastějším cílům marketingové komunikace zpravidla patří:

 • Poskytnutí informací.
 • Vytvoření a stimulace poptávky.
 • Odlišení produktu od konkurence.
 • Zdůraznění užitku a hodnotu produktu.
 • Stabilizace obratu.
 • Vybudování a pěstování značky.
 • Posílení firemní image.

Komunikační mix

Marketingový komunikační mix je součástí marketingového mixu. Jedná se o soubor prvků a médií, kterými se podnik snaží komunikovat relevantní informace se svými stávajícími a potenciálními zákazníky a tímto způsoben ovlivnit jejich rozhodování.

Základní úlohy marketingové komunikace

 • Oznámit ve společenském prostoru existenci podniku po legislativní, právní a propagační stránce.
 • Překonat počáteční nekomunikativnost a neznalost na trhu ve všeobecné veřejnosti.
 • Usměrnit sociálně-psychologické motivy potenciálních zákazníků – AIDA.
 • Budovat korektní komunikační vazby s dodavateli, jinými obchodními partnery, s konkurencí pro respektování zákonných společenských a tržních pravidel.
 • Oslovit trh s podnikovou nabídkou (prostřednictvím konkrétního marketingového mixu).
 • Dokázat přetransformovat zákazníka jednotlivými stádii marketingové připravenosti (AIDA) až po nákupní řízení.
 • Realizovat výběrový nebo hromadný prodej v co nejširším tržním prostoru,
 • Dokázat přetransformovat jednorázového zákazníka/spotřebitele na kontinuálního/stálého.

Postup při integraci nástrojů marketingové komunikace

Zásadními úkoly při integraci nástrojů marketingové komunikace jsou:

 1. identifikovat cílovou skupinu, na kterou bude úsilí zaměřené,
 2. stanovit cíle propagace,
 3. podpořit umístění produktu,
 4. vyvinout a posílit značku a image,
 5. informovat zákazníky o službě a jejích základních vlastnostech,
 6. přesvědčit zákazníky ke koupi,
 7. nabízenou službu zákazníkům průběžně připomínat,
 8. vypracovat zprávu, která se opírá o poznání reakce zákazníka,
 9. vybrat komunikační mix, který sestává z vhodných komunikačních nástrojů.

Faktory ovlivňující marketingovou komunikaci

Výběr konkrétních nástrojů marketingové komunikace ovlivňuje celá řada faktorů. Před výběrem konkrétních nástrojů a jejich vzájemnou integrací je nutné si položit základní otázky:

 • Je produkt v ziskovém nebo neziskovém sektoru?
 • Je intenzita konkurence vysoká nebo nízká?
 • Je geografický dosah produktu velký nebo malý?
 • Existují v daném odvětví zvyklosti, které předurčují nástroje marketingové komunikace?
 • Je úroveň znalostí a zkušeností manažerů v této oblasti vysoká nebo nízká?