Marketingový mix je takový soubor opatření, který má vést ke zvýšení poptávky po produktu nebo v případě demarketingu má vést ke snížení poptávky. Všechny kroky se rozdělují do čtyř proměnných:

  1. Produkt (Product) – označuje nejen samotný výrobek nebo službu (jádro produktu), ale i další faktory jako kvalitu, sortiment, design, obal, značku, výrobce, image, záruky, služby a další jevy, které z pohledu zákazníka rozhodují o uspokojení jeho
    očekávání.
  2. Cena (Price) – hodnota produktu, která je vyjádřena v penězích, za kterou se produkt prodává. Patří sem i slevy, termíny, podmínky placení či možnosti úvěru.
  3. Místo (Place) – je určení, kde a jak bude produkt prodáván, včetně distribučních cest, dostupnosti distribuční sítě, dopravy, zásobování či prodejního sortimentu.
  4. Propagace (Promotion) – určuje, jak se zákazník o produktu dozví, jedná se o přímé prodeje, PR, reklamu a podporu prodeje.

Účinný marketingový mix právě sofistikovaně kombinuje všechny proměnné tak, aby byla zákazníkovi poskytnuta maximální hodnota a byly splněny všechny firemní marketingové cíle. Jedná se o soubor osvědčených nástrojů k realizaci firemní strategie.

Philip Kotler si o tradiční podobě marketingového mixu 4P myslí, že by měl vypadat spíš jako 4C marketingový mix. Již jsem o něm mluvil i v dílu ZeptejSeFilipa na YouTube.