Mentor podporuje a vede klienty k rozvoji v oblasti, která je zajímá, ve které mohou přirozeně vyniknout, ale i tam, kde k úspěchu potřebují něčí pomoc a podporu. Mentorský vztah je založen na vzájemné spolupráci dvou rovnocenných partnerů.

Mentor je člověk, který poskytuje mentorovanému vedení a objektivní náhled na to, jak se může člověk vyvíjet, jaké má možnosti a čeho může dosáhnout. Mentor předává mentorovanému dovednosti, rady a především je jeho průvodcem na cestě ke vzdělání. V mentorství je nejdůležitější vytvoření kvalitního vztahu mezi mentorovaným a mentorem.

Mentor je osoba, která neplní rodičovskou roli, ale významně ovlivňuje klienta, přispívá k jeho osobnostnímu, kognitivnímu a emočnímu vývoji. Přirozenými mentory např. dětí a dospívajících mohou být jejich příbuzní, sousedé, učitelé.

Jednou z důležitých vlastností mentora jsou dobré komunikační dovednosti, dále by měl být mentor empatický, spolehlivý, trpělivý a také by měl naslouchat a brát v úvahu představy a přání klienta. Mentor by se měl na svého klienta dívat vždy z lepší stránky a zaměřit se na jeho přednosti, které by měl podporovat.

Role mentora

 • Identifikuje možnosti jednotlivých klientů.
 • Vytváří dlouhodobý vztah klienta ke vzdělávání.
 • Podněcuje klienta, aby dosahoval lepších výsledků.
 • Motivuje klienta ke snížení prokrastinace.
 • Zaměřuje se na dlouhodobé perspektivy klientů a učí je plánovat.
 • Podílí se na propojení podnikání s životním stylem se zaměřením na nejlepší zájem klienta.

Mentoring je přínosný pouze za předpokladu, že naplňuje určité kvality, jako jsou důvěra, blízkost a empatie. Mentor v kvalitním mentorském vztahu zprostředkovává mentorovanému rozvoj ve třech oblastech, kterými jsou sociální a emoční oblast, rozvoj dovedností a kompetencí, rozvoj identity a mezilidských vztahů.

Důležité také je, aby mentor pracoval na vztahu důvěry s mentorovaným. Také je velmi důležité povzbuzování a pochvala mentorovaného. Mentor by neměl zapomínat na to, že svého svěřence učí osobním příkladem.

Vlastnosti mentora

Mentor ovlivňuje rozvoj individuality klientů, je osobou, která se stává jejich vzorem, motivuje je a předává jim své zkušenosti a hodnoty. Nezbytné dovednosti mentora se dají rozdělit na dvě kategorie, kterými jsou:

 • osobnostně sociální dovednosti
 • a komunikační dovednosti.

Osobnostně sociální dovednosti

Každý mentor, by měl mít určité osobnostní předpoklady, měl by disponovat sociálními a komunikačními dovednostmi, schopnostmi a vědomostmi. Sociální dovednosti jsou pro mentora velice důležité, ukazují totiž, jakým způsobem dokáže mentor vycházet s druhými lidmi.

Mentor by měl mít především kladný vztah k lidem, který se projevuje ochotou setkávat se s nimi, navazovat s nimi kontakty. Mentorova činnost má vést k rozšíření vědomostí a dovedností klientů, k aktivnímu provádění žádoucích zájmových činností a naopak mentorovi slouží ke zdokonalení vlastní osobnosti. Každý mentor by měl být zásadový, upřímný, vyrovnaný a spravedlivý. Mentorovi by nemělo chybět logické myšlení, schopnost empatie, trpělivost a také sebeovládání a sebekontrola.

Komunikativní dovednosti

Pro mentora jsou velice důležité také komunikační dovednosti. Je důležité, aby byla rovnováha mezi dovednostmi komunikativními a osobnostně sociálními. Mentor by měl umět především vstřícně naslouchat a to tak, aby měl klient pocit, že mu někdo rozumí a chápe jeho situaci.

Mentor by měl umět moderovat skupinovou diskuzi a také vést řízený rozhovor a to takovým způsobem, aby se dopracoval k předem stanoveným výsledkům nenuceně a přirozeně. Jednat racionálně, s klidem a rozvahou, tedy řešit krizové situace a umět vyjadřovat a přijímat konstruktivní kritiku, patří také neodmyslitelně k dovednostem, které by měl mentor mít.

Mezi komunikativní dovednosti se řadí také schopnost respektovat rozdílné kulturní i sociální zázemí klienta a jeho rodiny.

Další nezbytností k výkonu mentorské práce je dovednost vyrovnávat se s krajnostmi mezi přísností a benevolencí, odměnou a trestem, umění přiblížit se klientovi a zároveň si zachovat odstup, tedy pedagogickým taktem.

Pedagogický takt zahrnuje diagnostické schopnosti, tedy určit vhodnou diagnózu klienta či jeho nápadů a projektu. Dále by měl mít mentor schopnost neustále rozšiřovat okruh svých vědomostí a také by měl být schopen tlumočit klientům své vlastní myšlenky a pocity. Mentorovi by neměl chybět pedagogický postřeh a výrazové schopnosti, díky kterým nejen pomocí řeči, ale také mimiky vyjádří své myšlenky. Mentor by měl disponovat organizačními schopnostmi, schopností vytvořit si autoritu a mít pevnou vůli.

Pro mentory je důležitá především odolnost vůči psychické zátěži a také odolnost vůči stresu. Velice důležité je tyto schopnosti rozvíjet a posilovat, protože mentor je nezřídka vystaven složitým situacím ve vyjednávání, manipulaci a odvádění pozornosti.

Charakteristika dobrého mentora

Priorita

Bere roli mentora jako své životní poslání a chce jím být. 10
Nepředjímá, netvoří domněnky, nezavrhuje a nedělá ukvapené závěry. 9
Je empatický. 8
Je otevřený, upřímný a dobrý posluchač. 7
Umí sdělit zpětnou vazbu, je pozitivní a má smysl pro humor. 6
Je přístupný, důvěryhodný, pečující a má životní zkušenosti. 5
Umí pokládat otázky, dosahovat výsledků, tvořit cíle, je spolehlivý, dobře organizovaný, respektuje soukromí, je orientován na lidi. 4
Je trpělivý, optimistický a sebevědomý. 3
Má znalosti z Time managementu, asertivity, byl mentorem již dříve. 2
Má marketingové a obchodní dovednosti, dovednosti s vedením interview, je citlivý. 1
Má zkušenosti s poradenstvím. 0

Dovednosti mentora

Mentor by měl zvládat:

 1. Naslouchat.
 2. Motivovat.
 3. Ovlivňovat (v pozitivním smyslu).
 4. Nacházet řešení a fakta.
 5. Propojovat se s ostatními.
 6. Konzultovat.
 7. Řídit svůj čas.
 8. Rozvíjet potenciál (svůj i mentorované osoby).

Předpoklady dobrého mentora

Máš předpoklady být dobrým mentorem? Pak bys měl splňovat následující.

 • Dáváš upřímné rady a odpovědi a nebojíš se upozorňovat na úskalí.
 • Dokážeš povzbudit, inspirovat, pochválit.
 • Máš na mentoring čas, je snadné se s tebou spojit a setkat.
 • Zvládáš zůstávat neutrální, nehledáš vždy vinu v druhých a nesrážíš přístup ostatních.
 • Zajímáš se o budoucnost svého oboru a o výzvy, jimž čelí nové generace.
 • Umíš dávat konstruktivní a upřímnou pozitivní zpětnou vazbu.
 • Jsi otevřený debatám a diskusím o tématech, s nimiž přicházejí druzí.

Kvality mentora

Charakteristika mentorovaného (Mentee)

Dobré mezilidské vztahy. Ochotný se učit a rozvíjet.
Objektivní. Ochotný se zapojit.
Vzorem. Rychle se učí a je inteligentní.
Flexibilní. Ambiciózní.
Respekt vrstevníků. Touží po úspěchu.
Prokazuje způsobilost. Schopen přijmout odpovědnost, moc i riziko.
Neohrožující postoj. Loajální.
Vřelý. Oddaný.
Facilitátor učení. Svědomitý.
Zapálený pro věc. Schopný rozvíjet spojenectví.
Chápající. Flexibilní a přizpůsobivý.
Nadaný pro svou roli. Sebevědomý.
Chápe úroveň kompetence nováčka. Dobře organizovaný.
Schopnost poskytnout objektivní hodnocení pokroku. Schopen přijmout výzvu.
Upřímný. Schopen přijmout konstruktivní zpětnou vazbu.