Definice mentoringu

Mentoring je kontinuální vztah mentora s mentorovanou osobou na základě oboustranné důvěry, který je navržen pro efektivní budování odborných dovedností méně zkušené osoby.

Mentoring zahrnuje:

 • Podporu ze strany mentora na individuální bázi (někdy i skupinově), za účelem rozvoje profesních dovedností, odbornosti a znalostí mentorované osoby v dlouhodobém horizontu.
 • Podporu a vedení klientů k rozvoji v oblasti, která je zajímá, ve které mohou přirozeně vyniknout, ale i tam, kde k úspěchu potřebují něčí pomoc a podporu.
 • Rozšíření obzorů, odborných a komunikačních dovedností pro zvolenou oblast, která je mentorovou silnou stránkou.

Historie mentoringu

Mentoring je jednou z nejstarších forem učení. Pojmenování mentor se objevilo 800 let př. n. l. v Homerově eposu Odysseus. Když Odysseus odcházel do války, zanechal svého syna, tedy to nejcennější co měl, na výchovu svému příteli Mentorovi, kterému důvěřoval. Mentor působil v životě jeho syna jako učitel, rádce, průvodce a přítel.

Mentoři byli dříve označováni různými názvy jako mistr, alchymista, cechovní mistr, řemeslník.

Přestože je mentoring prastarou činností, výzkum vzdělávání se mu začal věnovat až v polovině 70. let 20. století.

Mentoring versus koučink

Mentoring a koučing se mohou jevit jako slova, která znamenají totéž, opak je však pravdou. Hlavní myšlenkou koučingu je forma spolupráce kouče a koučovaného tak, aby koučovaný na svoji odpověď přišel sám. Kouč má v takovém případě za úkol dovést koučovaného ke správné odpovědi. Při mentoringu spolupracuje mentor s mentorovaným. Mentor předává mentorovanému své zkušenosti a znalosti a na oplátku mentora obohacuje o nové zkušenosti, inspiraci či nový pohled na situaci.

MENTORING

KOUČINK

Zaměřený na schopnosti a potenciál. Zaměřený na dovednost a výkon, na cíle
a jejich řešení.
Dlouhodobý vztah. Zaměřený na krátkodobou potřebu.
Mentor je zkušený odborník v dané oblasti. Kouč nemusí být nutně odborníkem v dané oblasti.
Pracovní náplň určuje především podporovaný jedinec dle svých potřeb, případně za spolupráce mentora. Pracovní náplň určuje především kouč, případně ji určuje ve spolupráci s klientem, také ji může určovat nadřízený.
Zaměřený na příčiny daného výkonu. Zaměřený na konkrétní výkon či úkol.
Zdůrazňuje zpětnou vazbu a reflexi podporovaného jedince. Zdůrazňuje zpětnou vazbu koučovanému.
Méně strukturovaný v čase, spolupráce realizována na základě potřeb jedince. Více strukturovaný v čase, předem naplánovaný rozvrh schůzek.
Přínos pro mentorovaného, mentora i danou instituci. Přínos pouze pro koučovaného, neočekává se přínos pro profesní rozvoj kouče.

Rozdělení mentoringu

Formální mentoring

Za formální mentoring jsou považovány vztahy, kde je mentor a mentorovaný řízený nějakou další třetí stranou, kterou může být mentoring program či zaměstnavatel, a jsou součástí oficiálně schváleného mentoringového programu.

Formální mentorské vztahy mají nahrazovat nedostatek přirozených mentorských vztahů. Formální mentorské vztahy se mají vyvinout ve vztah podobný neformálnímu přátelství. Hlavními ukazateli kvality vtahu jsou jeho pravidelnost, odolnost a dlouhodobost, také důvěra a empatie mezi mentorem a mentorovaným.

Formální mentoringové programy poskytují spojení dětí či dospívajících s podporujícími dospělými mentory. Mentoringové programy dělíme dle prostředí, struktury a formy mentorského vztahu.

E-mentoring

E-mentoring patří k nejnovějším formám mentoringu, jeho vznik souvisí s rozvojem moderních technologií a také s novými formami komunikace prostřednictvím internetu. E-mentoring nabízí mentorovaným komunikaci a schůzky prostřednictvím elektronické pošty, streamu na YouTube, či jiné formy přímé komunikace na internetu. Tato forma mentoringu může probíhat individuálně nebo skupinově, kdy si větší počet mentorovaných dopisuje, nebo sleduje YouTube stream s jedním mentorem.

Neformální mentoring

Vztahy, které se rozvíjejí přirozeně nebo spontánně, bez vnější pomoci jsou považovány za neformální mentoring. Neformální mentoring se projevuje vztahem, který funguje jako přirozené vzájemné spojení dvou lidí v kterékoliv fázi života. Tento vztah je živoucí a přirozeně se rozvíjí. Vyznačuje se vzájemnou loajalitou a zájmem, v jehož středu je mentorovaný, který se má něčemu naučit. Vztah je přínosný a přináší změnu a rozvoj jak pro mentora, tak i pro mentorovaného. Na rozdíl od formálního mentoringu neprochází mentor žádným výcvikem, nepotřebuje žádné speciální vzdělání.

Základní pravidla mentoringu

Aby mentoring mohl správně fungovat, musí splňovat tyto základní předpoklady:

 • Obě strany se musí dohodnout na účelu a rozsahu vztahu.
  • Musí být dohodnuty prostředky a frekvence kontaktu.
  • Musí dodržet dohodu.
  • Musí být dodržena absolutní důvěrnost.
 • Mentor by neměl být ve vztahu liniového vedení s mentorovanou osobou.
 • Mentor by měl být nadšený, angažovaný, ochotný a schopný “otevírat dveře”.

V každém mentorském vztahu je důležité první setkání – často udává tón do budoucna. Je proto velmi důležité udělat dobrou přípravu a nepouštět se do toho bez správného plánu a struktury.

I když uděláš všechny tyto věci, účel nebude dosažen, pokud mentorovaná osoba nepodstoupí také osobní přípravu. Celý úspěch pak začíná na tom, jak jsou obě strany připraveny na spolupráci.

Schéma mentoringu

Každé mentorské schéma a někdy i každý vztah bude mít různé schéma (cíle), a je důležité, aby se ujasnili hned na začátku. Ještě dříve, než začnete.

Hlavním cílem mentoringu je pomoci druhému jednotlivci k dosažení konkrétního cíle.

 • V rámci cíle, nebo více cílů, musíš být konkrétní.
 • Neměj jen jednu cestu, jen jeden způsob, jak budeš situaci řešit. Mentor musí být flexibilní.
 • Na první setkání proveď průzkum situace mentorované osoby.
 • Je vhodné zjistit, jaký způsob učení nejlépe mentorované osobě vyhovuje.
 • Mentor musí rovnováhu mezi zájmem a přílišnou zvědavostí.

Jak se správně připravit na mentoring

Bez ohledu na to, jak dobře se na roli mentora připravíš, proces nebude úspěšný, pokud se mentorovaná osoba také nepřipraví. Pokud nebude chápat účel mentoringu a bude mít jen několik nesprávných domněnek, bude extrémně náročné navázat produktivní vztah. Kromě toho existuje velké nebezpečí, že se vztah stane velmi jednostranným a může vést k tomu, že budeš spíše diktovat, co by se mělo dělat, místo toho, aby se na situacích spolupracovalo.

Je v zájmu mentora připravit mentorovanou osobu na její roli a vysvětlit, jak bude fungovat vzájemný vztah.

První schůzka

Udělej si seznam všech, o kterých si myslíš, že budou hrát roli při dosahování cílů mentorované osoby. Sepiš seznam včetně jejich rolí a vztahu k mentorované osobě. Tento list sepiš přímo s mentorovanou osobou a ujisti se, že je úplný.