Mentoring

Zkrácená definice:

Mentoring je proces, kdy zkušenější nebo větší odborník pomáhá méně zkušené nebo mladší osobě rozvíjet její dovednosti a dosáhnout jejích cílů.

Plná definice:

Mentoring je profesní vztah založený na vzdělávání, kde zkušenější nebo více odborně zdatná osoba (mentor) pomáhá méně zkušené nebo méně zdatné osobě (mentee) rozvíjet specifické dovednosti a znalosti, které zlepší menteeho profesní a osobní růst. Mentoring je důležitý, protože umožňuje individuální růst, a to jak pro mentora, tak pro mentee. Pro marketéry může být mentoring efektivní nástroj pro rozvoj odborných dovedností a porozumění trhu.

Čtyři fáze úspěšné mentoring spolupráce

 1. Příprava – ta má dvě hlavní fáze, přípravu mentora a příprava menteeho a po-té příprava na vzájemný vztah v mentoring programu.
 2. Jednání – Je po třeba připravit na cíle, procesy, obecná pravidla, časové možnosti a odpovědnosti ve vztahu mezi mentorem a menteem. Pokud se tato část provede pečlivě, zastává pevný odrazový můstek pro posun dopředu.
 3. Umožnění růstu – V kontextu mentoringu, enabling growth (umožňování růstu) se odkazuje na proces, při kterém mentor poskytuje podporu, vedení, a zdroje, které umožňují menteemu (člověku, který je mentorován) růst a rozvíjet se. To může zahrnovat:
  • Poskytování zpětné vazby a rady: Mentor pomáhá identifikovat silné stránky a oblasti pro zlepšení, poskytuje konstruktivní zpětnou vazbu a radí, jak dosáhnout osobních nebo profesních cílů.
  • Nastavení cílů a plánování: Společně s mentee může mentor nastavit realistické a měřitelné cíle a vytvořit plán, jak těchto cílů dosáhnout.
  • Rozvoj dovedností: Mentor může pomoci rozvíjet klíčové dovednosti, které jsou potřebné pro osobní nebo kariérní růst, například komunikační dovednosti, řešení problémů, nebo leadership.
  • Podpora a motivace: Mentoring poskytuje prostředí, kde se mentee cítí podporován a motivován k překonávání výzev a dosahování svých cílů.
  • Sdílení zkušeností a perspektiv: Mentor může sdílet své zkušenosti a perspektivy, což může menteemu pomoci lépe pochopit různé aspekty své kariéry nebo osobního života.
 4. Přímé vyhodnocení – neboli coming to closure v mentoringu se nevztahuje na konečné ukončení mentoringového vztahu, ale spíše na krátkou zastávku, při které se provádí reflexe proběhlého progresu. Tento proces lze popsat takto:
  • Reflexe a hodnocení: Tento krok zahrnuje zhodnocení dosaženého pokroku. Mentor a mentee společně reflektují dosavadní cíle, úspěchy a výzvy, kterým čelili. Tato fáze je klíčová pro uznání úspěchů a identifikaci oblastí, kde je stále potřeba rozvoje.
  • Zpětná vazba a diskuze: Poskytnutí konstruktivní zpětné vazby je zásadní. Mentor poskytuje mentee zpětnou vazbu na jeho výkon a dovednosti, zatímco mentee může vyjádřit své pocity, otázky a obavy týkající se svého vývoje a mentoringového procesu.
  • Nastavení nových cílů: Na základě reflektovaného pokroku a zpětné vazby, obě strany spolupracují na nastavení nových cílů a přizpůsobení plánu, aby se zajistilo, že mentoring zůstává relevantní a efektivní pro další fázi rozvoje mentee.
  • Obnovení závazku: Tento krok je důležitý pro obnovení vzájemného závazku k mentoringovému procesu. Jak mentor, tak mentee potvrzují svou angažovanost a motivaci pokračovat ve vztahu a práci na dosažení stanovených cílů.
  • Plánování dalších kroků: Nakonec se vytváří konkrétní plán pro další období mentoringu, včetně stanovení termínů, místo setkání a specifických akčních bodů, které je třeba dosáhnout.

   Coming to closure v tomto kontextu tedy slouží jako důležitý moment pro revizi a plánování v rámci trvajícího mentoringového vztahu, což umožňuje jeho efektivní pokračování a zajistí, že obě strany jsou nadále zaměřeny na dosažení pozitivních výsledků.

Příklady z reálné situace:

 1. Marketingový manažer může působit jako mentor pro mladého marketéra, který se snaží naučit se více o strategiích sociálních médií.
 2. CEO startupu může hledat mentora s zkušenostmi z oblasti řízení a strategie pro růst firmy.
 3. Majitel e-shopu může na základě SEO reportu vyhodnotit, že chce tvořit doporučený obsah na blog, sociální sítě a další místa svépomocí nebo prostřednictvím vlastních zaměstnanců tak, aby ušetřil opakované výdaje za služby externistů a rozhodne se chybějící dovednosti naučit od mentora.

Situace, které se nedoporučují:

 • Mentor nemá zájem nebo čas – Pokud mentor nemá opravdový zájem nebo nedokáže najít dostatek času pro mentoring, vztah nebude prospěšný pro mentee.
 • Nedostatek zkušeností mentora – Mentor by měl mít dostatečné zkušenosti a odborné znalosti, které může předávat mentee. Bez těchto zkušeností mentoring nebude efektivní.
 • Nejasné cíle mentoringu – Pokud nejsou jasně stanovené cíle mentoringu, vztah se může stát neúčinným a plýtvat časem obou stran.
 • Nedostatečná komunikace – Efektivní komunikace je klíčová. Pokud mentor nebo mentee nedokáže efektivně komunikovat své myšlenky a potřeby, mentoring nemusí být úspěšný.
 • Konflikt zájmů – Pokud existuje konflikt zájmů mezi mentorem a mentee, může to vést k nespravedlnosti nebo zaujatosti v rámci mentoringového vztahu.
 • Nedostatečná důvěra – Důvěra je základem každého mentoringového vztahu. Bez vzájemné důvěry se mentee nemusí cítit dostatečně pohodlně sdílet své myšlenky a obavy.
 • Neochota učit se – Pokud mentee není ochotný učit se a přijímat zpětnou vazbu, mentoring nemůže být účinný.
 • Mentoring z povinnosti – Pokud je mentoring vnímán jako povinnost nebo formalita, ztrácí se jeho skutečná hodnota a význam.
 • Nevyrovnané očekávání – Pokud očekávání mentora a mentee nejsou na stejné úrovni nebo nejsou vzájemně vyjádřena a sladěna, může to vést k frustraci a nesplnění cílů.
 • Absence pravidelných setkání – Pravidelná setkání jsou nezbytná pro udržení dynamiky a pokroku v mentoringovém vztahu. Pokud se tyto setkání nekonají, může to snížit efektivitu, která má být mentoringem dosažena.

Otázky k zamyšlení:

 • Kdo by mohl být vhodným mentorem pro mě v mé kariéře?
 • Jaké dovednosti bych chtěl získat od mentorování?

Citát:

„Mentoring je způsob, jak pomoci lidem se stát tím, kým chtějí být, nikoli tím, kým my chceme, aby byli.“ – Richard Leider

Inspirace pro další studium:

 • Jaké jsou nejlepší praxe pro mentorování?
 • Jak mohu najít mentora pro mou kariéru v marketingu?
Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!