Porterův model pěti sil

Zkrácená definice:

Porterův model pěti sil je analytický nástroj, který identifikuje a analyzuje pět konkurenčních sil, které ovlivňují daný průmysl.

Úplná definice:

Porterův model pěti sil, vyvinutý Michael E. Porterem z Harvard Business School, je rámec pro analýzu konkurenceschopnosti průmyslu. Model se skládá z pěti hlavních sil: hrozba nových konkurentů, hrozba náhradních produktů nebo služeb, síla dodavatelů, síla zákazníků a konkurence mezi existujícími konkurenty. Tyto síly spolu určují intenzitu konkurence a atraktivitu průmyslu z hlediska ziskovosti. Pro marketéry je tento model klíčový při formulaci strategií pro vstup na nové trhy nebo pro konkurenci na existujících trzích.

Příklady z reálné situace:

  1. Nová restaurace by měla použít Porterův model pěti sil k analýze konkurenčního prostředí, jako jsou síla existujících konkurentů, hrozba nových restaurací, možnosti zákazníků jít jinam, možnost dodavatelů zvýšit ceny a hrozba náhradních produktů, jako je jídlo na doma.
  2. Telekomunikační společnost by měla zvážit Porterův model pěti sil před vstupem na nový trh, aby pochopila, jak silná je konkurence, jak vysoká je hrozba nových vstupů, jaký vliv mají dodavatelé a zákazníci na trh a jaké jsou náhradní produkty nebo služby.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

Porterův model pěti sil není jediným nástrojem pro analýzu průmyslu a neměl by být používán izolovaně. Je důležité vzít v úvahu další faktory, jako je makroekonomické prostředí, technologické změny, nebo sociální a politické trendy.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaké jsou hlavní konkurenční síly ovlivňující náš průmysl a jak mohou ovlivnit naše podnikání?
  2. Jak můžeme využít výhod a minimalizovat slabosti identifikované pomocí Porterova modelu pěti sil?
  3. Jak mohou trendy a změny v našem průmyslu ovlivnit tyto konkurenční síly?

Citát:

„Dobře vedená firma rozumí svému průmyslu a přizpůsobuje se jeho dynamice.“ – Michael E. Porter.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!