SWOT situační analýza

Zkrácená definice:

SWOT analýza je strategický nástroj používaný k identifikaci silných stránek (Strengths), slabých stránek (Weaknesses), příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats) organizace.

Úplná definice:

SWOT analýza je metoda strategického plánování používaná k hodnocení silných stránek (Strengths), slabých stránek (Weaknesses), příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats) v daném projektu nebo podnikání. Silné a slabé stránky jsou interní faktory, zatímco příležitosti a hrozby jsou externí faktory. SWOT analýza pomáhá organizacím identifikovat své konkurenční výhody a příležitosti pro růst a také rozpoznat a řešit potenciální hrozby.

Příklady z reálné situace:

  1. Start-up používá SWOT analýzu k identifikaci svých klíčových konkurenčních výhod (silných stránek), oblastí k vylepšení (slabých stránek), tržních trendů, které by mohli využít (příležitostí) a potenciálních hrozeb, jako je nový konkurent na trhu.
  2. Marketingový tým provádí SWOT analýzu před zahájením nové kampaně, aby identifikovali možnosti pro maximální dopad a minimalizovali potenciální rizika.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

SWOT analýza může být neefektivní, pokud se nezohledňují všechny relevantní faktory nebo pokud je založena na nepřesných nebo neaktuálních informacích.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaké jsou moje klíčové silné stránky a jak je mohu maximálně využít?
  2. Jaké jsou moje hlavní slabé stránky a jak je mohu zlepšit?
  3. Jaké příležitosti mohu využít pro růst mého podnikání?
  4. Jaké hrozby mohou ohrozit můj podnik a jak je mohu řešit?

Citát:

„Nejlepší možností, jak předvídat budoucnost, je ji vytvořit.“ – Peter Drucker

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!