Zaměstnanec: Lehkomyslný

lehkomyslný a lhostejný kolega v práci

Stručný popis

Lehkomyslný zaměstnanec je ten, kdo jedná bez dostatečné opatrnosti nebo uvážení, což může vést k chybám a nehodám.

Úplný popis

Lehkomyslní zaměstnanci jsou často neformální, uvolnění a neobtěžují se zbytečnými detaily, což může být někdy výhodou, ale často vede k chybám a nedbalosti. Tento typ zaměstnance můžeme nalézt v jakémkoli oboru, ale mohou být zvláště problematickí v oblastech, které vyžadují opatrnost a důkladnost, jako je zdravotnictví, stavebnictví nebo doprava. Komunikace s lehkomyslnými lidmi může být uvolněná a bezstarostná, ale často může chybět zodpovědnost a serióznost.

Jak se projevuje

Lehkomyslnost se projevuje skrze nedbalost, nedostatek opatrnosti při práci, odmítání dodržovat bezpečnostní pravidla a obecnou laxnost v přístupu k práci.

Silné stránky

 • Uvolněný přístup k práci, což může snižovat stres.
 • Schopnost rychle jednat bez přemýšlení.
 • Obecná bezstarostnost a optimismus.

Možné kořeny problémů

Problémy s lehkomyslností často pramení z nedostatečného uvědomění si rizik nebo z nedostatku sebeovládání. Mohou také být spojeny s nedostatečnou sebekázní nebo nedostatkem respektu k pravidlům a postupům.

Jak s ním komunikovat

Při komunikaci s lehkomyslným zaměstnancem je důležité zdůraznit důležitost bezpečnosti, opatrnosti a důkladnosti. Je také důležité nastavit jasné očekávání a hranice a trvat na tom, aby byly respektovány.

Jak jej motivovat a rozvíjet

Lehkomyslné zaměstnance lze motivovat tím, že se od nich bude očekávat, že budou schopni dodržovat bezpečnostní pravidla a postupy, aniž by bylo nutné obětovat jejich uvolněný přístup. Může být také užitečné pomoci jim rozvíjet dovednosti sebekontroly a sebekázně.

Pravděpodobné konfliktní situace

 1. Lehkomyslný zaměstnanec může způsobit nehodu nebo chybu díky své nedbalosti.
 2. Může ignorovat bezpečnostní pravidla, což může ohrozit sebe nebo ostatní.
 3. Může odmítnout dodržovat postupy, což může vést k neefektivnosti nebo zmatku.
 4. Jeho uvolněný přístup může vést k konfliktům s ostatními zaměstnanci, kteří se cítí, že nesou nespravedlivou část zodpovědnosti.

Otázky k zamyšlení pro zaměstnavatele

 1. Jak mohu zvýšit uvědomění o důležitosti bezpečnosti a důkladnosti na pracovišti?
 2. Jak mohu vytvořit prostředí, které podporuje uvolněný přístup, ale také udržuje vysoké standardy a dodržování pravidel?
 3. Jak mohu podpořit lehkomyslné zaměstnance v rozvoji sebekázně a sebeovládání?
 4. Jak mohu zavést jasné očekávání a hranice pro chování a výkon na pracovišti?

Související články

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!