Minutovky, Blog

Brief s novým klientem

Brief je zadání, které obdrží agentura od klienta. Nejčastěji se s tímto setkáme v emailech, které klienti rozesílají na více firem, aby získali cenovou představu.


Je nutné si stanovit systém a určit podmínky při komunikaci s klientem, klíčovými dokumenty při spolupráci agentura – klient jsou briefy.


Zadání by mělo ve stručnosti obsahovat:

➜ rozpočet kampaně,
➜ cena výrobku/služby,
➜ podrobný popis výrobku nebo služby, pro který je reklama určena,
➜ cílová skupina, pro kterou je výrobek určen,
➜ jaké byly reklamní aktivity v minulosti,
➜ situace na trhu tohoto výrobku (služby),
➜ podrobná informace o konkurenci a jejích aktivitách,
➜ informace o marketingové strategii,
➜ distribuce,
➜ sezonnost prodeje výrobku/služby,
➜ jaké jsou cíle firmy na trhu s tímto výrobkem – i dlouhodobé,
➜ jaké jsou cíle reklamy,
➜ jaké je povědomí o propagovaném výrobku,
➜ jaké jsou přístupy cílové skupiny k propagovanému výrobku a ke konkurenci,

➜ jakékoliv výsledky průzkumu trhu klienta, které mohou agentuře pomoci při vytváření reklamní strategie (podíl na trhu, podíl na distribuci atd.).


Na základě těchto informací může agentura s kompletními službami vytvořit reklamní kampaň a uvést ji v médiích.


Existuje několik druhů briefů. Rozdělujeme je podle toho, komu a k čemu slouží.


Můžeme se tedy setkat s briefem kreativním, agenturním a klientským.

Kreativní brief

Kreativní brief by měl být co nejvíce nápomocen při kódování zprávy, kterou chce agentura, resp. klient sdělit dané cílové skupině. Jsou zde jasně specifikovaná pravidla, kterými je nutné se řídit, při vymýšlení způsobu sdělení. Vypracovává jej klient ve spolupráci s Account managerem na jednotlivé projekty.

Agenturní brief

Agenturní brief slouží pro celou agenturu jako vodítko ke komplexnímu řešení integrované marketingové komunikace. Díky němu je možno vytvořit mix komunikačních kanálů, kterými je nejvyšší pravděpodobnost zásahu cílové skupiny. Tento typ briefu je vytvářen v agentuře pracovní skupinou, podkladem je kreativní brief, který se v podobě agenturního briefu rozšiřuje a upřesňuje.

Klientský brief

Klientský brief je začátkem spolupráce s klientem. Agentura by se měla dozvědět co nejvíce o jeho činnosti. Vyplnění klientského briefu by mělo vycházet ze všech rozšířených otázek marketingového a komunikačního mixu (distribuční kanály, dosavadní výsledky, dostupné výzkumy, informace, které se dají nakoupit čí získat jiným způsobem). Taktéž by měl obsahovat představu klienta o budoucnosti společnosti, značky, produktu či služby.